Himmelfahrtsparty Mönkebude (Strandpark)

25.05.2017